Това е най-ранната публикация, която успях да намеря и сканирам. Ако не друго, долният текст показва колко се е променила технологията от 1993-та година досега. Искам да отбележа, че това е преди ерата на Интернет - консорциумът W3C, който дефинира HTML стандарта е създаден точно година по-късно - през октомври 1994-та. Затова не е чудно, че описаните термини вече са излезнали от употреба.
Вени Марковски и Димитър Ганчев

PC Magazine Bulgaria, Декември 1993 г.


address (адрес) - Всяко съобщение има два адреса: на подателя и на получателя. Пода­телят е всъщност адресът на системата, на която е било написано съобщението, а полу­чателят е адресът на системата, където то се изпраща. Във формата на Fido съществу­ват зона, мрежа, възел и точка, като всеки елемент се състои от число между 0 и 32767. Обичайният формат за адресиране е зона: мрежа/Възел.точка, например 2:350/12.45.


alias (псевдоним) - друг адрес или име на потребител, който определена система из­ползва в дадено време. Обикновено система­та има първичен адрес и име на потребител, но е възможно да се зададе и списък от допълнителни (АКА - Also Known As, известен още като) адреси и имена на потребители. Псевдоними и адреси се използват, когато системата членува в повече от една мрежа или има повече от една входна линия.


areafix (ериафикс) - подпрограма на СЕП (Система за електронна поща), която позво­лява на други системи да добавят или изт­риват конференции от своя препращащ спи­сък. Това елиминира нуждата от рутинна поддръжка от оператора на центъра.


bode speed (скорост в бодове) - скорост­та на серийна комуникационна линия. Бод означава бита в секунда и показва колко бързо могат да бъдат предавани данните. Тъй като нормалният обмен е 10 бита за знак, 1200-бодов модем може да развие скорост от максимум 120 cps (знака/сек).


BBS - съкращение за bulletin board system.


boss node (шеф-възел) - администрато­рът на мрежа от точки. Например, ако ад­ресът ви е 2:350/12.45, тогава адресът на вашия шеф е 2:350/12 (или точка нула). Тъй като точките не са в списъка на възлите, шеф-възелът ще приема и препраща пощата, адресирана до дадената точка.


bulletin board system (бюлетин борд сис­тема, обикновено наричана BBS) - програ­ма, която позволява на хора да правят връз­ка с терминален софтуер и да имат директен достъп до съобщения, файлове и други услуги по линията. Много BBS са с публичен достъп, което позволява на хората да ги използват безплатно, стига да спазват основни прави­ла. Много производители и софтуерни компа­нии имат свои BBS, които подпомагат кли­ентите им. СЕП са способни да служат като преден пост за повечето BBS-u, като опреде­лят дали позвъняването е за сеанс на елек­тронната поща, или за потребител.


carrier (съкратено от carrier wave, носеща честота) - немодулирана едночестотна елек­тромагнитна вълна, която носи желаната информация. Когато по телефона бъде наб­ран някой модем, най-напред се чува висок тон, наричан CDS (carrier

detect signal - детек­тор на носещата). Когато един модем се обажда на друг, набиращият модем долавя този сигнал и двете устройства автома­тично се синхронизират и определят ско­ростта на връзката в бодове. След като това бъде извършено, се казва, че е налице носеща честота. Ако връзката се прекрати или се загуби носещият сигнал, модемите прекъсват линията.


CD (съкращение за Carrier Detect, детек­тор на носещата) - сигнал, подаван от мо­дема на софтуера, който следи връзката и разбира кога носещият сигнал се е загубил. Повечето външни модеми имат една CD лам­па, която показва наличието му. Когато се долови носеща честота, СЕП може да започ­не сеанс с електронна поща, т.е. тя изисква този сигнал, за да работи.Останалите термини са публикувани в следващите броеве, но засега не успявам да ги издиря и сканирам.


Сканиран оригинал:

PC Magazine Bulgaria, декември 1993 952.6KB 17 Jun 2008 13:37